Regulamin strony i usług

Definicje

Regulamin: niniejszy regulamin

Administrator: Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

Serwis: strona internetowa https://konferencja.snrr.org

Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji/zakupu usług: konferencja szkoleniowa/wykład/szkolenie/warsztaty

Wydarzenie: konferencja/szkolenie/warsztat/wykład

Usługa: Usługa polegająca na udziale w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny tj. konferencja szkoleniowa/wykład/szkolenie/warsztaty

Zasady:

OGÓLNE

1. Użytkownik dokonujący zakupu/rezerwacji usługi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.

4. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://konferencja.snrr.org

5. Administratorem Serwisu jest: ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów, NIP: 627-227-26-90 | REGON: 273493347 | KRS: 0000019371 , tel. 32 241 18 01 | sekretariat@snrr.org

PŁATNOŚCI

6. Udział w wydarzeniu jest płatny zgodnie z aktualną ceną podaną w opisie wydarzenia widocznym na stronie. Terminy realizacji usług ustalane są przez system rezerwacji obsługiwany przez bookero.pl. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewu internetowego lub kart płatniczych. Płatności obsługują przelewy24.pl.

7. Płatność przelewem za udział w wydarzeniu jest dobrowolna i dokonywana z góry, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu zgodnie z zasadami:

  • Rezerwacja na udział w wydarzeniu dokonywana przez system rezerwacji na stronie www, zostaje potwierdzona po opłaceniu wizyty z góry w ciągu 24 godzin od wybrania terminu.
  • Użytkownik dokonując płatności przelewem za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie usługi w ustalonym terminie.

8. Do każdej opłaconej usługi wystawiany jest paragon. Klient po dokonaniu płatności może odebrać paragon w siedzibie firmy pod adresem: Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów.  Klient może również napisać emaila ws. paragonu, a wówczas zostanie mu wysłany skan dokumentu na emaila.

Na życzenie Klienta Stowarzyszenie wystawia fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia( imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP). Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy/dokonania rezerwacji. Faktura będzie wysłana Klientowi drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

9.  Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest: PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

ANULOWANIE UDZIAŁU W WYDARZENIU

9. Użytkownik może do 48 godzin przed ustalonym terminem wydarzenia, bez podawania powodów, zrezygnować z usług lub zmienić termin (jeśli to możliwe) poprzez przesłanie emaila na adres: konferencja@snrr.org lub przez formularz kontaktowy lub anulując rezerwacje przez automatycznie wysyłany mail generowany przez system rezerwacji bookero.pl. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny usługi na wskazany numer konta.

W sytuacji, gdy odwołanie Sesji nastąpi w okresie krótszym, niż 48 godzin od ustalonego terminu wydarzenia, opłata  nie podlega zwrotowi.

REKLAMACJE

10. Usługi i organizowane wydarzenia odbywają się zgodnie zasadami prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

11. Artykuły, treści lub opinie specjalistów podczas wydarzeń nie zawsze są zgodne z opiniami i poglądami założyciela serwisu.  Każdy Specjalista lub Autor ma prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach i wypowiedziach.

12. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: konferencja@snrr.org. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

DANE OSOBOWE

13. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje również za dobrowolną zgodą swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny
ul. Omańkowskiej 1, 41-500 Chorzów
NIP: 627-227-26-90 | REGON: 273493347 | KRS: 0000019371
te. 32 241 18 01 | sekretariat@snrr.org

14. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się w zakładce polityka prywatności.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01